Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner minden napra.

0Ft 0
Az Ön kosara üres. Nyissa meg a Üzletet
Menu
Menu
0Ft 0
Az Ön kosara üres. Nyissa meg a Üzletet

1. Cikk – Bevezető rendelkezések

1.1. Az Üzleti Feltételek szabályozzák a swisscbdpower s.r.o., székhelye: Vrakunská cesta 6 82104 Bratislava, azonosítószáma: 53833210, adószáma: 2121503791 (a továbbiakban: “Eladó”) és azon természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: “Vevő”) közötti jogokat és kötelességeket, amely a www.swisscbdpower.sk weboldalon (a továbbiakban: “Weboldal”) vagy telefonon  keresztül megvásárolja a kínált termékeket. A jelen Üzleti Feltételek alkalmazásában az Áru az Eladó által a Weboldalon közzétett, eladásra kínált termékeket és termékeket jelenti.

1.2. Az Eladó és a fogyasztónak nem minősülő Vevő közötti szerződéses jogviszony (a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. sz. szlovák törvény és későbbi módosításai 2. § 1 bekezdésének a) pontja) esetében  az Üzleti Feltételek 6., 7. és 8. pontjai nem alkalmazandók. Az előző mondatban említett felek közötti, az Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra a szlovák 513/1991. sz. törvény – a Kereskedelmi Törvénykönyv – és későbbi módosításainak a rendelkezései az irányadók.

2. Cikk – Szerződéskötés

2.1 A Vevő a szerződéskötési javaslatot (megrendelést) köteles a Weboldalon található elektronikus űrlapon keresztül elküldeni az Eladónak. A Vevőnek a megrendelésben meg kell határoznia az áru mennyiségét és típusát, valamint a szállítás módját. A vevő köteles megadni a vezeték- és keresztnevét, telefonszámát, címét illetve az e-mail címét. A Vevő a “megrendelés elküldése” ikonra kattintva elküldi a megrendelést az Eladónak. Az adásvételi szerződés megkötéséhez elegendő az árunak a Vevő részére történő leszállítása.

2.2 Az Eladó a megrendelés átvételétől számított 3 napon belül köteles a Vevőnek e-mailben visszaigazolást küldeni a megrendelés elfogadásáról a megrendelőlapon megadott e-mail címre. A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Vevő megkapja az Eladótól a megrendelés átvételének visszaigazolását.

2.3  A Vevőnek jogában áll a megrendelést a kiszállítás előtt bármikor, de legfeljebb 14 nappal a kiszállítást követően megszüntetni. – VISSZATÉRÉSI SZABÁLYZAT

2.4 Az árunak a Weboldalon történő közzétételétől kezdve az Eladóra nézve kötelező érvényűek az Üzleti Feltételek .

2.5 A Vevő köteles minden további, a Felek Szerződés szerinti jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos elektronikus kommunikációt az Eladónak a info@swisscbdpower.sk e-mail címre küldeni.

3. Cikk – Vételár, az áru szállítási költségei

3.1 A Felek megállapodtak abban, hogy a Vevő az Árut az Eladótól azon az áron vásárolja meg, amely a Weboldalon az Áru vételáraként szerepel a megrendelés Eladónak történő elküldésének időpontjában.

3.2 Eltérő rendelkezés hiányában a feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási- és a fuvarköltségeket.

3.3 Az eladás utánvételes fizetéssel, kártyás fizetéssel vagy az eladó számlájára történő átutalással történik. A Vételárat és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az áru Vevőnek történő átadásakor kell megfizetni, kivéve, ha az Üzleti Feltételek eltérően nem rendelkeznek.

3.4 A számla, amely egyben szállítólevélként és vásárlást igazoló bizonylatként is szolgál, a Vevőnek az áruval együtt, egy csomagban kerül átadásra.

4. Cikk – Áruszállítás

4.1 Az átvétel helye (a továbbiakban: célállomás) a Vevő megrendelésének megfelelően kerül meghatározásra. Az áru célállomására történő szállítást az Eladó a Vevőnek a megrendelőlapon szereplő kérésére biztosítja. Ha a Vevő a megrendelőlapon a Szlovák Köztársaságon kívüli országot jelöl meg az áru célállomásaként, az Eladó a Vevő megrendelőlapon szereplő kérésére futárszolgálatot bíz meg az árunak a célállomásra történő szállításával.  A Vevő tudomásul veszi, hogy ő felel az általa megrendelt áruk célállomásra történő szállítása feltételeinek betartásáért az adott ország jogszabályainak megfelelően.

 

4.2 Az Eladó minden nap fogadja az árurendeléseket, és azokat minden nap 15:00 óráig feldolgozza. Az árut minden munkanapon feladjuk, a szállítási idő általában 2 munkanap. A szállítási határidő elsősorban előre nem látható események esetén kerül meghosszabbításra. A Vevő nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni az Eladó által a szállítási határidő be nem tartása miatt.

4.3 A vevő köteles az árut időben és megfelelően átvenni. Az áru átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni a csomagolás, a szalag illetve a pecsét sértetlenségét, és ha az áru csomagolásán, a szalagon, illetve a pecséten bármilyen sérülés észlelhető, ezt azonnal közölni kell a futárral vagy az árut szállító más személlyel.  Abban az esetben, ha a szállított áru nem felel meg a megrendelésnek, vagy ha az áru nyilvánvalóan hibás, a Vevő köteles ezt a tényt a szállítólevélben írásban rögzíteni.

4.4 Ha az áru sérülése vagy egy részének elvesztése az átvételkor nem nyilvánvaló, a Vevő köteles a kárról az Eladót és a fuvarozót indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított három (3) munkanapon belül értesíteni.

4.5 A szállítás a Vevő számára diszkréciót biztosító csomagolásban kerül teljesítésre.

5.Cikk – Felelősség az áruban keletkezett károkért, a tulajdonjog fenntartása

Az áru sérülésének kockázata az áru szállítási helyén történő átvételének pillanatában száll át a Vevőre. Az áru átvételét a Vevő a küldemény átvételekor igazolja.

5.2 Az áru a Vevő által történt átvétele napján válik a Vevő tulajdonává.

6. Cikk – Garancia, az áru hibái, reklamáció, szerviz

6.1 Az Eladó az árura huszonnégy (24) hónapig vagy a gyártó által a csomagoláson megjelölt lejárati dátumig nyújt garanciát.

6.2 A garancia nem terjed ki az áru olyan hibáira, amelyeket a rendeltetésszerű használattól ellentétes módon, vagy a használati utasításban megadott utasításokkal ellentétes módon használtak, mechanikai sérülés, az áru hő- és/vagy elektromágneses sugárzás veszélyes hatásainak, időjárási és környezeti hatásoknak (nedvesség, por, közvetlen napfény, rezgés) való kitettség esetén, mechanikai sérülés okozása és az áruba történő illetéktelen beavatkozás esetén.

6.3 A kárfelelősségre hivatkozáskor a Vevő köteles benyújtani az áru vásárlását igazoló bizonylatot (számlát), és írásban közölni a hiba jellegét. A vevő köteles az árut a tartozékokkal együtt átadni. Az áru visszaküldésénél a Vevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az árut megóvja a szállítás során keletkező károktól. – VISSZATÉRÉSI SZABÁLYZAT

6.4 Ha a hiba elhárítható, a Vevőnek joga van ahhoz, hogy a hiba térítésmentesen, időben és megfelelő módon elhárításra kerüljön. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A Vevő a hiba elhárítása helyett követelheti az áru kicserélését, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a rész kicserélését, ha az Eladónak az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalanul nagy költségei nem keletkeznek. Az Eladó a hiba elhárítása helyett bármikor kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra, ha ez a Vevőnek nem okoz súlyos kellemetlenséget.

6.5 Ha az Eladó  megállapítja (vizsgálattal), hogy a reklamált termék nem hibás, vagy nem felel meg a gyártó által a jótállási igény érvényesítéséhez előírt feltételeknek, az igényt megalapozatlannak kell tekinteni, és az igényelt termék visszaküldésre kerül a Vevőnek.

VISSZATÉRÉSI FORMANYOMTATVÁNY – swisscbdpower.hu

7. Cikk – Elállás a szerződéstől

7.1 Abban az esetben, ha az Eladó nem tudja teljesíteni a szerződést, mert a megrendelt árut nem tudja leszállítani, köteles erről a Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb 14 naptári napon belül tájékoztatni és az áruért kifizetett árat visszatéríteni. A Vevő jogosult az áru megrendelésével kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére.

7.2 A szerződéstől való elállásról szóló értesítésnek a másik félnek történő kézbesítésével a szerződés megszűnik. A szerződő felek kötelesek indokolatlan késedelem nélkül visszaszolgáltatni egymásnak azokat a teljesítéseket, amelyeket a szerződés alapján egymásnak nyújtottak.

7.3 A szerződéstől való elállást a Vevőnek írásban, az info@swisscbdpower.sk címre küldött e-mail formájában kell bejelentenie. Az adásvételi szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a Vevő azonosítását, a rendelés számát és dátumát, az áru pontos specifikációját, az Eladó által már átvett teljesítés visszaküldésének módját, különösen a banki számlaszámot és/vagy a postacímet. Az adásvételi szerződéstől való elállással egyidejűleg javasolt az árut a fizetési bizonylattal, dokumentumokkal, stb. együtt, eredeti, sértetlen csomagolásban, biztosított küldeményként az Eladó részére kézbesíteni.

7.4 Abban az esetben, ha a Vevő eláll a szerződéstől, és olyan árut szállít az Eladónak, amely nem használt, és eredeti, lezárt csomagolásban van, és nem sérült és nem hiányos, az Eladó a már kifizetett vételárat visszatéríti a Vevőnek. Az Eladó a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában meghatározott áruk árát az adásvételi szerződéstől való elállás és az áruknak a Vevő által az elállási nyilatkozatban megjelölt módon történő átadásának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti az Eladónak. Ha a határidő vége munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapra kerül meghosszabbításra.

8. Cikk – Alternatív vitarendezési módok

8.1 Ha a Vevő úgy véli, hogy jogait megsértették, vagy nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a reklamációját kezelte, jogában áll az Eladóhoz fordulni helyesbítésre irányuló kérelemmel a info@swisscbdpower.sk e-mail címen. Ha az Eladó a Fogyasztó kérelmére elutasító választ ad, vagy egyáltalán nem válaszol a kérelem átadásától számított 30 napon belül, a Vevőnek a módosított 102/2014. sz. szlovák törvény (3. §. 1. bekezdés t pontja) és a 391/2015. sz. törvény alapján joga van alternatív (peren kívüli) vitarendezésre. A vevő a 391/2015. sz. szlovák törvény 11. §. 2. bekezdésében és 12. §-ában meghatározott módon tehet javaslatot.

8.2 A vevő az alternatív on-line vitarendezési platformján keresztül is panaszt tehet, amely on-line elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm címen. A Platformon keresztül az EU-ban élő Vevő tehet panaszt az EU-ban letelepedett Eladóval szemben. Az alternatív vitarendezés költségeit a vitában részt vevő felek külön-külön viselik, a visszatérítés lehetősége nélkül.

9. Cikk – Személyes adatok védelme

9.1 Az Eladó a Vevőtől kért személyes adatokat kizárólag a Vevő megrendelésének teljesítéséhez és saját marketing célokra használja fel.

9.2 Az Eladó vállalja, hogy a Vevő által megadott személyes adatokat az általánosan kötelező érvényű jogszabályok, különösen a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. számú szlovák törvény és annak későbbi módosításai értelmében védi.

9.3 Az Eladó  a Vevő által megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve azokat az eseteket, amelyeket közvetlenül jogszabály határoz meg, vagy ha törvény ezt megköveteli.

9.4 A Vevő a megrendelés elküldésével a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően hozzájárulását adja az Eladónak a megrendelésben megadott személyes adatainak a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából történő kezeléséhez, valamint az Eladó termékeiről és szolgáltatásairól szóló, a Vevő részére történő tájékoztatás céljából történő kezeléséhez, valamint hozzájárul az Eladó által kínált újdonságokról és termékekről szóló elektronikus és telefonos reklámok küldéséhez.

9.5 A Vevő a jelen cikk (4) bekezdése szerinti hozzájárulást önkéntesen, visszavonásig tartó időtartamra adja meg. A vevő jogosult a megadott hozzájárulást bármikor visszavonni. Személyes adatok védelme

10. Cikk – Záró rendelkezések

10.1 Az Üzleti feltételek a Weboldalon való közzétételük napján lépnek hatályba.

10.2 A felek közötti szerződéses kapcsolat a szlovák törvények, jogszabályok és a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint jön létre.

10.3 Előfordulhat, hogy a jelen weboldalon szereplő állítások nem feltétlenül felelnek meg az Ön országában működő egészségügyi intézmények ajánlásainak. Az Eladó semmiképpen sem felel az áru nem rendeltetésszerű használatából vagy tárolásából eredő károkért. Az áruk használata és alkalmazása a Vevő saját felelősségére történik.

10.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgyát olyan áruk eladása képezi:
a. amelyek minősége gyorsan romlik vagy az áruk romlandóak
b. olyan védőcsomagolásban vannak, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült.

10.5 A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget az áruk olyan hibáiért vagy hiányosságaiért, amelyeket a Vevő tevékenysége vagy mulasztásai következtében keletkeztek.

10.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy az áru olyan hibái amelyeket az Eladó utasításaival és az áruról szóló tájékoztatóban foglalt információkkal ellentétes, nem megfelelő használat/felhasználás, tárolás és egyéb kezelés következtében keletkeztek, nem tekinthetők hibáknak, és az Eladó nem vállal felelősséget az áru gyártója által az árura vonatkozó tájékoztatóban foglaltakért.

10.7 Az Eladó nem vállal felelősséget az áruknak a Weboldalon található áruleírásban vagy az árukat kísérő prospektusban ismertetett csökkent hatásaiért vagy tulajdonságaiért, amelyeket különösen az alábbiak okoznak: a. az árunak az áruhoz mellékelt útmutató vagy a Weboldalon található tanácsok vagy utasítások be nem tartásával  történő használata vagy élvezete,
b. a Vevő egészségi állapota és szervezetének reakciója, pszichológiai állapota, életmódja, higiéniai szokásai és általános életmódja.

10.8 A kötelező érvényű megrendelés leadásával a Vevő megerősíti, hogy elfogadja az Eladó által bejelentett Üzleti feltételeket, és hogy tájékozódott a Weboldalon közzétett figyelmeztető közleményről. A Vevő és az Eladó közötti jogviszonyt a jelen Üzleti Feltételek szabályozzák, amely mindkét fél számára kötelező érvényű.

Az Üzleti Feltételekre és az árusításra a Szlovák Köztársaság törvényei vonatkoznak